Πηγή: Κώστα Νικολαΐδη, «Γιάννης Σπ. Καμπέρης - Μεγάλος Ευεργέτης
της πόλης των Ιωαννίνων»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ

1924 - 1996

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Το Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα και το ιστορικό της ιδρύσεως του

 

Στις 10 Οκτωβρίου του 1975 η εφοροεπιτροπεία των αγαθοεργών καταστημάτων Ιωαννίνων συνέρχεται εις συνεδρίαν υπό την προεδρίαν του Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Σεττάκη στην οποίαν παρέστησαν όλα τα μέλη: Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Ευστάθιος Παπαβρανούσης, Ιωάννης Παπασπύρου, Απόστολος Τόλης, Νικόλαος Πέτσιος, Κωνσταντίνος Χόϊνας, Ιωάννης Γιωργάτης, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Σκούρας, Αθανάσιος Ζυγούρης, Αθανάσιος Χριστίδης, Σωτήριος Ζούμπος, Παύλος Λάλλας, Μιχαήλ Κωστής, Δημήτριος Μπάρκας, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Πανταζής, Χρήστος Σταμπούλντας, Ιωάννης Τσαγκλής, Παναγιώτης Τζούμας και Ελευθέριος Τζάλλας.

 

Κατά την συνεδρίασιν ανεγνώσθη επιστολή του Ιωάννου Καμπέρη έχουσα ως εξής:

 

        «Προς την Εφοροεπιτροπείαν των Αγαθοεργών Καταστημάτων πόλεως Ιωαννίνων. Ενταύθα.

 

        Αξιότιμοι Κύριοι,

 

    Η ενασχόλησίς μου με την αναστύλωσιν του Ιερού ναού του Αρχιμανδρείου του καταστραφέντος κατά τους σεισμούς του έτους 1969, με έφερεν εις άμεσον επικοινωνίαν μετά του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρίου Σεραφείμ, νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

 

    Ήκουσα τους οραματισμούς του δια την παρουσίαν της Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον, τις ανησυχίες του και έγινα κάτοχος των αγωνιών και των σκέψεων του.

 

    Κέντρον όλων αυτών των καταστάσεων που συνείχαν την ψυχήν του Μητροπολίτου ήταν η αδυναμία η οποία ενεφανίζετο εμπρός του δια την εξεύρεσιν του αναγκαιούντος κεφαλαίου προς ανέγερσιν του θεμελιωθέντος πνευματικού κέντρου, μέσα στο οποίο οραματίζονταν την εκκλησία ν' αγκαλιάσει με ολότελα σύγχρονο τρόπο το παιδί και τον γέρο, τον φοιτητή, και τον εργάτη, τον άθεο και τον θρησκευόμενο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για να τους φέρει κοντύτερα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου... Ήθελε να γίνει το πνευματικό αυτό Κέντρο ένας φάρος ακτινοβολίας της Εκκλησίας απ' όπου, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα, θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, θα άνοιγε νέους δρόμους στην πνευματική εργασία της Εκκλησίας και στη γενικότερη πνευματική κίνηση της πόλεως.

 

    Μπροστά σ' αυτούς τους οραματισμούς, ένοιωσα την ανάγκη να φανώ χρήσιμος εις την πόλιν. Ανέλαβον την δωρεάν ανέγερσιν του πνευματικού κέντρου, το οποίον σήμερον ευρίσκεται εις το τέλος του. Η δαπάνη του ανήλθεν έως σήμερον εις το ποσόν των εννέα εκατομμυρίων δραχμών και προβλέποντας να φθάσει εις το ποσόν των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000). Ευρισκόμενος περί το τέλος των εργασιών της κατασκευής του και προτιθέμενος δια περαιτέρω προσφοράν μου, εν τω μέτρω των δυνατοτήτων μου, ίνα το πνευματικόν κέντρον απόκτηση αυτόνομον υπόστασιν, θεώρησα αναγκαίον να εκφράσω και την βούλησίν μου δια την γενομένην δωρεάν.

 

    Εχρηματοδότησα το όλον έργον και προτίθεμαι να προικοδοτήσω τούτο, εν τω μέτρω των δυνατοτήτων μου δια την εξασφάλισιν ιδίων πόρων, των προσφορών μου τούτων τελούντων το αντικείμενον της δωρεάς μου, υπό τους ακολούθους όρους:

 

        α) Το Πνευματικόν Κέντρον δέον όπως γίνη ίδιον νομικόν πρόσωπον.

 

        β) Οι σκοποί του να μη μεταβληθώσι από τους αρχικούς οραματισμούς και τας σκέψεις του συλλαβόντος την ιδέαν της ιδρύσεως του.

 

        γ) Εφ' όσον υπάρχω εγώ εν ζωή θα είμαι μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, ακολούθως εις των απογόνων μου εξ αρρενογονίας.

 

        δ) Να συνταχθεί καταστατικόν λειτουργίας του με βάση τας σκέψεις του συλλαβόντος την ιδέαν της ιδρύσεως του.

 

        ε) Να συσταθεί προσωρινή επιτροπή αποτελούμενη εκ του Μητροπολίτου Ιωαννίνων, εμού, δύο μελών εκ της Εφοροεπιτροπείας των Αγαθοεργών Καταστημάτων, του Δημάρχου της πόλεως, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ δύο ανδρών των επιστημονικών σωματείων, οίτινες να προβώσι εις την σύνταξιν καταστατικού του Ιδρύματος. Αι αποφάσεις επί του περιεχομένου των όρων του Καταστατικού, δέον όπως είναι ομόφωνοι. Επί ενδεχομένης διαφοράς θα αναβάληται η συζήτησις δι' ετέραν συνεδρίαν και εις περίπτωσιν αδυναμίας συμπτώσεως γνωμών, την διαφοράν θα επιλύη ο Μακαριώτατος Επίσκοπος Αθηνών κύριος Σεραφείμ, ο και συλλαβών την ιδέαν του Ιδρύματος.

 

        στ) Το καταστατικόν δέον όπως συνταχθή εντός έτους από σήμερον.

 

        ζ) Εις περίπτωσιν διαλύσεως του ιδρυθησομένου Ιδρύματος, τούτο και η περιουσία αυτού, η εν τω μεταξύ αποκτηθείσα, θα περιέρχηται εις τα Αγαθοεργά Καταστήματα και δη εις το σκέλος των Εκπαιδευτικών, με σκοπόν να χορηγούνται υποτροφίαι εις φιλοπρόοδους νέους δια σπουδάς και βραβεία εις αριστεύοντας μαθητάς, εκτός αν άλλως ορίζεται δια περιουσιακά στοιχεία αποκτηθέντα δι' αποδοχής δωρεάς ή διαθήκης υπό της βουλήσεως των δωρητών ή διαθετών.

 

    Εν Ιωαννίνοις τη 6-10-1975

    Μετά τιμής Ιωάννης Καμπέρης

 

Η ως άνω επιστολή εγένετο αντικείμενον ευρύτατης διαλογικής συζητήσεως, οι δε εφοροεπίτροποι έλαβον τον λόγον και εξήρον την γενομένην ευεργεσίαν.

 

Μετά διαλογικήν συζήτησιν ομοφώνως απεφασίσθησαν τα κάτωθι:

 

    α) Εγένετο αποδεκτή εν τω συνόλω η επιστολή του Ιωάννου Καμπέρη.

 

    β) Το Σώμα εκφράζει θερμάς ευχαριστίας δια την γενομένην δωρεάν και

 

    γ) Εις το ιδρυθησόμενον νομικόν πρόσωπον του Πνευματικού Κέντρου, διατίθεται το οικόπεδον επί του οποίου ανηγέρθη το Πνευματικόν Κέντρον.

 

Η ίδρυση του Καμπερείου Πνευματικού Κέντρου εγκρίνεται με το υπ' αριθ. 598/1978 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο έχει ως εξής:

 

    Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

    Έχοντες υπ' όψει:

 

Tην υπ' αριθ. 69166/21-9-77 πράξιν του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Κίμωνος Τζάλλα, περί συστάσεως κοινωφελούς ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΚΑΜΠΕΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» ..., αποφασίζομεν:

 

Άρθρον μόνον

 

    1. Εγκρίνομεν την, δια της υπ' αριθ. 69166/21.9.1977 πράξεως του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Κίμωνος Ευθυμίου Τζάλλα, γενομένην, υπό των α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου της Εφοροεπιτροπείας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων, και β) Ιωάννου Σπυρίδωνος Καμπέρη, σύστασιν κοινωφελούς ιδρύματος εν Ιωαννίνοις υπό την επωνυμίαν «ΚΑΜΠΕΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ», αποτελούντος νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου.

 

    2.  Το ίδρυμα τελεί υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Πολιτισμού και Επιστημών και διέπεται υπό των διατάξεων της συστατικής αυτού πράξεως, του Α.Ν. 2039/1939, ως ούτος εκάστοτε ισχύει, των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντων Διαταγμάτων και του Οργανισμού αυτού.

 

    3.  Κυρούμεν τον οργανισμόν αυτού εξ άρθρων δώδεκα (12) καταχωριζόμενον κατωτέρω.

    Εις τους αυτούς επί των Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Πολιτισμού και Επιστημών Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26 Ιουλίου 1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Δ. Τσάτσος

 

Οι Υπουργοί

 

Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιωαν. Βαρβιτσιώτης

Υφυπουργός Οικονομικών Παναγιώτης Μπόκοβος

Πολιτισμού και Επιστημών Γεωργιος Πλύτας

 

Συνεχίζοντας το προεδρικό διάταγμα, εγκρίνει τον οργανισμόν της Διοικήσεως και διαχειρίσεως του ιδρύματος:

 

    Άρθρον 1

    Μορφή - Έδρα - Σφραγίς

 

    1.  Το, δια της υπ' αριθ. 69166/21.9-77 πράξεως του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Κίμωνος Ευθυμίου Τζάλλα συσταθέν εν Ιωαννίνοις υπό των α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων, υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου της Εφοροεπιτροπείας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων,  και  β) Ιωάννου  Σπυρίδωνος  Καμπέρη,  κοινωφελές ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «ΚΑΜΠΕΡΕΙΟΝ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ», αποτελεί νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, διεπόμενον υπό των διατάξεων της ειρημένης συστατικής πράξεως, του Α.Ν. 2039/1939, ως ούτος εκάστοτε ισχύει, των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντων Διαταγμάτων και του παρόντος οργανισμού.

 

    2. Έδρα του Ιδρύματος ορίζεται η πόλις των Ιωαννίνων.

 

    3· Το ίδρυμα έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλικήν, φέρουσαν γύρωθεν την επωνυμίαν αυτού «ΚΑΜΠΕΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» και το έτος ιδρύσεως του «1977», εις δε το μέσον χείρα κρατούσαν πυρσόν και κάτωθεν αυτού την λέξιν «ΙΩΑΝΝΙΝΑ».

 

    Άρθρον 2

    Σκοποί - Τρόπος επιτεύξεως αυτών

 

    1. Σκοποί του ιδρύματος είναι: Η ανάπτυξις της πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κινήσεως εις την πόλιν των Ιωαννίνων και εν γένει εις την Ήπειρον, ως και η χορήγησις βραβείων εις αριστεύσαντας μαθητάς των Γυμνασίων της πόλεως και των εν τω Νομώ Ιωαννίνων λειτουργούντων τοιούτων, προσέτι δε η χορήγησις υποτροφιών δια μεταπτυχιακάς σπουδάς και η χρηματοδότησις επιστημονικών ερευνητικών εργασιών.

 

    2.  Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον σκοποί επιδιώκονται και πραγματοποιούνται δια της συγκροτήσεως τμημάτων Θεάτρου, Μουσικής, Δανειστικής Βιβλιοθήκης, Σκευοφυλακείου Βυζαντινών Εικόνων και Κειμηλίων, Πινακοθήκης, Λέσχης Ψυχαγωγίας,   Παιδικών  Σταθμών,   Κολυμβητηρίου,   Αθλοπαιδιών, βραβεύσεως αριστευόντων μαθητών Γυμνασίων της πόλεως και του Νομού Ιωαννίνων, χορηγήσεως υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών και χρηματοδοτήσεως επιστημονικών ερευνητικών εργασιών.

 

    Άρθρον 3

    Περιουσία - Πόροι

 

    1.  Περιουσία του ιδρύματος είναι:

    α) Η εν Ιωαννίνοις και επί της οδού Παπαδοπούλου αριθ. 11 πολυώροφος οικοδομή μετά του οικοπέδου της, εκτάσεως 509,59 μ2,

    β) ετησία επιχορήγησις εκ δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), καταβαλλομένη υπό του εκ των ιδρυτών Ιωάννου Σπυρ. Καμπέρη εις το Ταμείον του ιδρύματος τον Ιανουάριον εκάστου έτους. Την επιχορήγησιν ταύτην θα παύση να καταβάλη ο Ιωάννης Καμπέρης εφ' όσον και όταν προικοδότηση το ίδρυμα δι' ακινήτων, ικανών να αποδίδουν στο ίδρυμα το ποσόν τούτο,

    γ) Δωρεαί οιαιδήποτε τρίτων προς το ίδρυμα δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

    2.  Πόροι του ιδρύματος είναι:

    α) Αι πρόσοδοι της ακινήτου περιουσίας αυτού και

    β) οιαιδήποτε παροχαί τρίτων προς αυτό.

 

    Άρθρον 4.

    Διοίκησις.

 

    1. Το ίδρυμα διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου:

    α) Εκ του εκάστοτε Μητροπολίτου Ιωαννίνων, ως Προέδρου, αναπληρούμενου, εν απουσία ή κωλύματι, υπό του αναπληρωτού του.

    β) Εκ του εκ των ιδρυτών Ιωάννου Σπυρ. Καμπέρη, εκλιπόντος δε ή κωλυομένου, υπό μέλους της οικογενείας του, υποδεικνυομένου υπ' αυτής, ως Αντιπροέδρου.

    γ) Εκ του εκάστοτε Νομικού Συμβούλου της Εφοροεπιτροπείας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων, ως Γενικού Γραμματέως.

    δ) Εξ ενός μέλους της Εφοροεπιτροπείας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων, εκλεγομένου υπ' αυτής.

    ε) Εκ του εκάστοτε Δημάρχου της πόλεως Ιωαννίνων.

    στ) Εκ του εκάστοτε Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και

    ζ) Εκ του εν τω Δημοτικώ Συμβουλίω εκάστοτε ηγέτου της μειοψηφίας, ως μελών.

 

    2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τας υπηρεσίας των αμισθί, η δε θητεία τούτων είναι τετραετής».

 

Το άρθρον 5 εγκρίνει τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου, και το άρθρο 6 τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.

 

    «Το Διοικητικόν Συμβούλιον:

 

    α) Διοικεί το ίδρυμα και διαχειρίζεται άπασαν την περιουσίαν αυτού, κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939, ως ούτος εκάστοτε ισχύει, και τους όρους της συστατικής πράξεως του ιδρύματος,

 

    β) Καταρτίζει κατ' έτος τον προϋπολογισμόν, τον απολογισμόν και τον ισολογισμόν του ιδρύματος και υποβάλλει τούτους προς έγκρισιν εις το Υπουργείον Οικονομικών, κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 2039/^939.

 

    γ) Αποφασίζει περί της αποδοχής ή αποποιήσεως κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, περί ανακηρύξεως ευεργετών, δωρητών κλπ. του ιδρύματος.

 

    δ) Λαμβάνει παν κατά την κρίσιν του πρόσφορον μέτρον δια την καλλιτέραν επίτευξιν των σκοπών του ιδρύματος και

 

    ε) Αποφασίζει περί πάσης εν γένει δαπάνης, αφορώσης εις την διαχείρισιν και διοίκησιν του ιδρύματος, δυναμένου, επί μίαν το πολύ τριετίαν από της συστάσεως του ιδρύματος και μέχρις ότου καταστή δυνατή η σύστασις των τμημάτων αυτού και ο εξοπλισμός αυτών δια των απαραιτήτων μέσων (οργάνων, Βιβλίων κλπ.) να παραχώρηση την χρήσιν του μεγάρου επί μισθώματι, αποζημιώσει ή και άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος προς έτερα Πνευματικά Ιδρύματα, Σωματεία, Συλλόγους ή Εκπαιδευτικά τοιαύτα, εφ' όσον η παραχώρησις της χρήσεως αυτού εξυπηρετεί γενικωτέρους εκπαιδευτικούς σκοπούς της πόλεως των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικώτερον».

 

Τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων παραχωρούν το οικόπεδο όπου χτίζεται το Καμπέρειο Ίδρυμα, το έτος 1981:

 

    «Αριθμός 10757 δωρεά εν ζωή ακινήτου δρχ. 4.000.000 ...Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος Σετάκης ως νόμιμος εκπρόσωπος του εν Ιωαννίνοις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Εφοροεπιτροπεία Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων και οι Ιωάννης Καμπέρης επιχειρηματίας και Θεόδωρος Γεωργιάδης Δήμαρχος Ιωαννίνων... συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν μεταξύ των τα εξής:

 

    Ο πρώτος των συμβαλλομένων ως πρόεδρος των Αγαθοεργών Καταστημάτων και έχοντας εις απόλυτον και αποκλειστικήν κυριότητα οικόπεδον μετά του επ' αυτού κτιρίου 509, 50 τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Νικολάου Παπαδοπούλου, μεταβιβάζει τούτο δια δωρεάς αμετακλήτου εις το Καμπέρειον Πνευματικόν ίδρυμα... Οι εκπρόσωποι του Καμπέρειου Ιδρύματος απεδέχθησαν την δωρεάν και παρέλαβον εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν το ακίνητον...»

 

Ο Γιάννης Καμπέρης δωρίζει στο Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα οκτώ ιδιόκτητα καταστήματα του.

Παραθέτουμε περίληψη του συμβολαίου της δωρεάς των:

 

    «Αριθμός 7468. Δωρεάν εν ζωή καταστημάτων» εν Ιωαννίνοις σήμερον την 31ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1987 ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου ενεφανίσθησαν αφ' ενός μεν ο Ιωάννης Καμπέρης και αφ' ετέρου ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος ως πρόεδρος του υπό την επωνυμίαν πνευματικόν ίδρυμα Ιωαννίνων και ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. Ο δωρητής Ιωάννης Καμπέρης έχων εις την νόμιμον και πλήρη αυτού κυριότητα τα 34, 4/1000 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου εκτάσεως 2.315,20 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σταδίου δωρίζει αυτό μετά των αντιστοιχούντων εις αυτό οκτώ καταστημάτων δια δωρεάς εν ζωή ισχυράς και αμετακλήτου προς το Καμπέρειον Ίδρυμα Ιωαννίνων, κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν του, εις εκδήλωσιν στοργής, αγάπης και ενδιαφέροντος και ένεκα ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος και εκ λόγων ευπρεπείας.

 

    ... Ο δωρητής εδήλωσεν ότι επιθυμεί όπως τα άνω δια της παρούσης πράξεως δωρούμενα προς το δωρεοδόχον ίδρυμα ακίνητα παραμένουν εις την κυριότητα του ιδρύματος εις το διηνεκές...»

 

Τα 8 καταστήματα ενώθηκαν σε τρία και ενοικιάζονται για τα λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

Ο Γιάννης Καμπέρης και η σύζυγος του Μαρία, δωρίζουν στο Καμπέρειο Ίδρυμα αγροτική έκταση 24.000 τετραγωνικών μέτρων το έτος 1990.

 

Παραθέτουμε στοιχεία του υπ' αριθ. 7-344 συμβολαίου:

 

    «Στα Ιωάννινα σήμερα στις 21 Νοεμβρίου του 1990 ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, παρουσιάσθηκαν στο συμβολαιογράφο κάτοικον Ιωαννίνων Ευθύμιον Γεωργίου οι:

 

    1)  Ιωάννης Καμπέρης του Σπυρίδωνος και της Ελένης, επιχειρηματίας και

 

    2) Βασιλική Καμπέρη του Ιωάννου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Μαρίας συζύγου Ιωάννου Καμπέρη το γένος Επαμεινώνδα και Βασιλικής Τσιώκου, αποκαλούμενοι «δωρητές» και αφ' ετέρου ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την επωνυμία «Καμπέρειον Πνευματικόν Ίδρυμα Ιωαννίνων» αποκαλούμενος «Δωρεοδόχος»...

 

    Οι πρώτοι των συμβαλλομένων οι «δωρητές» έχοντες στην αποκλειστικήν αυτών κυριότητα, νομή και κατοχή, αγροτικό ακίνητο 23.838 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη θέση «Μπογιανή» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ιωαννίνων, δωρίζουν με δωρεά «εν ζωή», παραχωρούν και παραδίνουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς το «Καμπέρειον Πνευματικόν Ίδρυμα» σε ένδειξη ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος και για λόγους ευπρεπείας και ειδικότερα: Με σκοπό την άμεσο αξιοποίηση του δωρουμένου ακινήτου, είτε δια ρευστοποιήσεως, είτε με οιονδήποτε τρόπον και την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε από τα έσοδα να χορηγούνται κατ' έτος 3 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών σε αριστεύσαντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καταγόμενων από το Νομό Ιωαννίνων και εν ελλείψει τοιούτων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου...

 

    Τη δωρεά αυτή την κάνουν, όπως ειδικότερα παραπάνω αναφέρεται, με τον σκοπό να χορηγούνται τρεις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών σε αριστεύσαντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να ανακαλέσουν την δωρεά αυτή για κάθε λόγο και αιτία, γιατί αναγνωρίζουν πως γίνεται από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και από ευπρέπεια... Ο δωρεοδόχος, δια του παραπάνω εκπροσώπου του, εδήλωσε ότι δέχεται με ευγνωμοσύνη και ευχαρίστηση αυτή τη δωρεά και ότι παρέλαβε το δωρούμενο ακίνητο στην κυριότητα, νομή και κατοχή...

 

    Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους καθαρά και μεγαλόφωνα και αφού συμφώνησαν στο περιεχόμενο, το βεβαίωσαν και υπέγραψαν...»

Copyright © 2014 - 2016 ΚΑΜΠΕΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. All rights reserved.