2016_07_03 Κυριακή Β´ Ματθαίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2016 | 2016_07_03 Κυριακή Β´ Ματθαίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ «Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

Στή σημερινή διήγηση ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς παρουσιάζει τήν πρόσκληση πού κάνει ὁ Χριστός στούς πρώτους μαθητές του. Μόλις ἔχει ἀρχίσει τό δημόσιο ἔργο του, μετά τήν βάπτιση στόν Ἰορδάνη ἀπό τόν Πρόδρομο καί διαλέγει τούς πρώτους συνεργάτες του. Μέ τήν πρόσκλησή του αὐτή ὁ Κύριος ἀρχίζει νά δημιουργεῖ τά πρῶτα μέλη τῆς ἐκκλησίας του.

Οἱ πρῶτοι ἀπόστολοι πού καλοῦνται ἀπό τό Χριστό εἶναι ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, ψαράδες στό ἐπάγγελμα πού μοχθοῦν ὅλη μέρα γιά τό ψωμί τῆς οἰκογενείας τους. Αὐτούς τούς ἀγραμμάτους καί ἁπλούς ἀνθρώπους διαλέγει ὁ Κύριος γιά νά τούς κάνει ἀποστόλους καί κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου του. Τό γεγονός αὐτό δημιουργεῖ ἀπορία στόν καθένα μας, γιατί προτιμᾶ νά πάρει μαζί του ἀνθρώπους ἀγραμμάτους καί δέν ἐπιλέγει μορφωμένους καί σοφούς πού θά εἶχαν τή δύναμη νά μιλήσουν καί νά πείσουν τόν κόσμο γιά τίς ἀλήθειες τοῦ εὐαγγελίου.

Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Πρῶτον γιά νά δείξει ὅτι ὁ λόγος τοῦ εὐαγγελίου καί ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἀνθρώπινη δύναμη γιά νά ἀποδειχθοῦν καί νά στηριχθοῦν. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἁπλῶς ὄργανα τῆς θείας χάριτος πού ἐργάζονται γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης, γιά νά δείξει ὅτι γιά τό Θεό πρώτη θέση στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἡ πίστη καί ἡ ἁπλότητα, γι’αὐτό προτιμᾶ ἁπλούς ἀνθρώπους πού θά μιλοῦν μέ τή ζωή τους καί τό παράδειγμά τους. Ὁ Κύριος σ’ αὐτή τήν εὐαγγελική περικοπή καλεῖ τούς ἀποστόλους γιά νά τούς κάνει «ἁλιεῖς ἀνθρώπων», δηλαδή νά ψαρεύουν ἀνθρώπους καί νά τούς ὁδηγοῦν κοντά στό Χριστό.  Καί τό παράξενο εἶναι ὅτι γιά τή μεγάλη τους αὐτή θυσία δέν φαίνεται νά τούς τάζει τίποτα, δέν τούς δίνει κάποια μεγάλα καί δελεαστικά ἀνταλλάγματα, γιά νά τούς πείσει ἀλλά τούς  λέει ἁπλά «θά σᾶς κάνω ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Ὁ Θεός λέει πάντα τήν ἀλήθεια καί δέν τούς παραπλανᾶ μέ ἀνθρώπινες ὑποσχέσεις. Ὅποιος ἀκολουθεῖ τό Χριστό, τόν ἀκολουθεῖ μόνο διότι τόν πιστεύει καί τόν ἀγαπᾶ άνιδιοτελῶς καἰ χωρίς καμιά σκοπιμότητα. Ὅποιος ἀγαπᾶ τό Χριστό ἔχει στή ζωή του τά πάντα.

Αὐτός ὁ θησαυρός ἀποκαλύφθηκε μπροστά στά μάτια τῶν ψαράδων τῆς Γαλιλαίας καί ἀμέσως ἐγκατέλειψαν καί βάρκες καί δίχτυα καί σπίτια καί οἰκογένειες χωρίς κανένα δισταγμό. Ἡ ψυχή τους ποθεῖ τήν τελειότητα καί αὐτήν τήν τελειότητα διακρίνουν στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ πρόσκληση αὐτή τοῦ Χριστοῦ γίνεται σέ κάθε ἐποχή καί σέ κάθε ἄνθρωπο. Ὅλους μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος κοντά του νά γίνουμε συνεργάτες καί μέτοχοι στό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἀνάλογα μέ τά χαρίσματά μας, μέσα στήν κοινωνία πού ζούμε.

Εἶναι μέγιστη ἡ τιμή αὐτή πού κάνει ὁ Χριστός στούς μαθητές του. Τούς παίρνει μέσα ἀπό τήν ἀφάνεια καί τούς ἀνεβάζει στά ὕψη, τούς κάνει ἀποστόλους καί διδασκάλους τῆς οἰκουμένης.

Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ ὅλους κοντά του. Μακάριοι θά εἶναι ἐκεῖνοι πού θά ἀκούσουν τή φωνή τοῦ Κυρίου καί μέ προθυμία θά τόν ἀκολουθήσουν.

 

                  π. Εὐάγγελος Τσόγκας