2016_08_09 Ἀπόστολος Ματθίας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2016 | 2016_08_09 Ἀπόστολος Ματθίας

9 Αὐγούστου 2016
Ἀπόστολος Ματθίας

Στίς 9 Αύγούστου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ματθία. Ὁ Ματθίας ἦταν ἀρχικά ἕνας ἀπό τούς ἑβδομήντα Ἀποστόλους. Μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ ἕνδεκα Ἀπόστολοι, μέ πρόταση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, στή θέση τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτη, γιά νά συμπληρωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν Δώδεκα, ἐξέλεξαν τόν Ματθία. Αὐτή  τήν ἐκλογή τοῦ ἀποστόλου Ματθία θά προσπαθήσουμε νά δοῦμε σέ τοῦτο τό σύντομο κείμενο, ὅπως μᾶς τήν ἱστορεῖ καί τήν περιγράφει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς στό τέλος τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.

«Μιά ἀπό ἐκεῖνες τίς ἡμέρες», λέγει τό ἱερό κείμενο, μετά δηλαδή τήν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, «κι ἐνῶ ἤσαν συναγμένοι ὡς ἑκατόν εἴκοσι ἀπό τούς μαθητές, σηκώθηκε ὁ ἀπόστολος Πέτρος καί εἶπε: Ἀδελφοί μου, δέν μποροῦσε παρά νά πραγματοποιηθοῦν τά λόγια τῆς Γραφῆς. Ἀπό τά παλιά τό εἶπε τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τό στόμα τοῦ προφήτη Δαβίδ, γιά τόν Ἰούδα, πού ἔγινε ὁδηγός ἐκείνων πού συνέλαβαν τόν Ἰησοῦ Χριστό», «Τό σπίτι του νά ρημάξει κι ἄνθρωπος νά μήν κατοικήσει σ’ αὐτό καί τήν ἀποστολή του νά τήν πάρει ἄλλος», (λόγια ἀπό τούς Ψαλμούς 68 καί 108). Καί συνέχισε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: «Πρέπει λοιπόν ἀπό τούς ἄνδρες πού ἤσαν μαζί μας ὅλο τόν καιρό πού ὁ Κύριος Ἰησοῦς συναναστράφηκε μ’ ἐμᾶς, ἀπό τήν ἡμέρα πού βαπτίσθηκε ἀπό τόν Ἰωάννη ὡς τήν ἡμέρα πού ἀναλήφθηκε ἀπό ἀνάμεσά μας, νά γίνει μάρτυρας μαζί μ’ ἐμᾶς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἔρχεται ἀκολούθως ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς καί μᾶς διηγεῖται πώς ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ Ματθία: «Πρότειναν δύο, τόν Ἰωσήφ πού τόν ἔλεγαν Βαρσαββά κι ὕστερα πῆρε τό ὄνομα Ἰοῦστος, καί τόν Ματθία. Ὕστερα προσευχήθηκαν καί εἶπαν: Ἐσύ, Κύριε, πού ξέρεις τίς καρδιές ὅλων, δεῖξε μας ποιόν ἀπ’ αὐτούς τούς δύο διάλεξες, γιά νά ἀναλάβει τή θέση στό λειτούργημα αὐτό καί τήν ἀποστολή, πού ἐγκατέλειψε ὁ Ἰούδας καί πῆγε ἐκεῖ πού τοῦ ἄξιζε. Ὕστερα ἔριξαν κλῆρο γι’ αὐτούς κι ὁ κλῆρος ἔπεσε στό Ματθία. Ἔτσι ὁ Ματθίας προστέθηκε στούς ἕνδεκα Ἀποστόλους».

Αὐτή ἡ ἀδιάκοπη διαδοχή συνεχίζεται ὡς σήμερα καί χαρακτηρίζεται ὡς ἀδιάκοπη διαδοχή προσώπων καί πίστεως καί γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας ὀνομάζεται Ἀποστολική.  Ὅλοι, λοιπόν, ὅσοι ἐργάζονται στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κληρικοί καί λαϊκοί συνεχίζουν οὐσιαστικά το ἔργο τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Τόσο μεγάλο εἶναι τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν!

Ἡ Καινή Διαθήκη δέν ἀναφέρει τίποτε ἄλλο γιά τόν ἀπόστολο Ματθία. Ἀρχαιότατη ἐκκλησιαστική παράδοση ἀναφέρει πώς κήρυξε κατ’ ἀρχήν στήν Ἰουδαία καί κατόπιν πῆγε στήν Αἰθιοπία, ὅπου βρῆκε μαρτυρικό σταυρικό θάνατο ἀπό τούς εἰδωλολάτρες τῆς χώρας αὐτῆς. Ἄλλη παράδοση ἀναφέρει πώς θανατώθηκε στή Σεβαστούπολη καί ἄλλη στήν Ἱερουσαλήμ. Ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται στίς 9 Αὐγούστου.

Ὅλοι ἐμεῖς οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ καί προσκυνητές τῆς σεπτῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Ματθία, ἔχουμε χρέος νά ἀποδίδουμε τήν ἁρμόζουσα τιμή, διότι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι θεμελιωμένη πάνω σε αὐτές τίς μεγάλες προσωπικότητες. Αὐτό τό βεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος εἶδε στήν Ἀποκάλυψη τήν θριαμβεύουσα ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θεμελιωμένη ἐπί «θεμελίους δώδεκα καί ἐπ’ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ.10,21).

            Εἴθε ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ματθίας νά πρεσβεύει γιά ὅλους ἐμᾶς. Ἀμήν.

π. Κων/νος Σιόντης
Ἐφημέριος Ι.Ν. Ἁγ. Νικολάου «Ἀγορᾶς»