ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2/2014

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2/2014

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 2
ΤΗΣ 29HΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πρόσκληση

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως

Θέμα

2/1/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ καθαρισμοῦ τοῦ χώρου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τῆς κοπῆς τῶν ξηρῶν καὶ ἐπικινδύνων δένδρων»

2/2/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κάτω Μουσιωτίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν βοσκοτοπίων»

2/3/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κάτω Μουσιωτίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν βοσκοτοπίων»

2/4/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκμισθώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Μονολιθίῳ»

2/5/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ διορισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου τῆς δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Βιργινίας Μυταρέλη διὰ τὴν ἄσκησιν ἐνδίκων μέσων πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἀποδόσεως τῶν ὀφειλομένων μισθωμάτων»

2/6/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ διορισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου τοῦ δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Βασιλείου Μπούρη διὰ τὴν ἄσκησιν ἀγωγῆς ἐξώσεως τοῦ μισθωτοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Γρεβενιτίῳ»

2/7/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεστῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς, ἐπὶ τὸ ἔλαττον, τοῦ μισθώματος ἕξ (6) ἐκκλησιαστικῶν διαμερισμάτων ἐν Ἰωαννίνοις»

2/8/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 29ης Αὐγούστου 2014 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Θεοφυλάκτου Καραμπερίδη τοῦ Ἰωάννου»

2/9/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 19ης Σεπτεμβρίου 2014 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἄνω Πεδινῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Παναγιώτου Παπιγκιώτη τοῦ Γεωργίου»

2/10/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 17ης Αὐγούστου 2014 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης τῆς ἐνορίας Καλπακίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Καραμπᾶ τοῦ Ἀριστείδου»

2/11/29-09-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 22ας Αὐγούστου 2014 αἰτήσεως τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Δημητρίου Λεοντάρη τοῦ Ἰωάννου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ροδοτοπίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε (35) ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»

2/12/29-09-2014

Χορήγησις νέου Μισθολογικοῦ Κλιμακίου εἰς τοὺς δικαιούχους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

2/13/29-09-2014

«Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου»

2/14/29-09-2014

«Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Καλεντζίου»

2/15/29-09-2014

«Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Γαβρισιῶν»