Συνεδρία 046/2016

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 046/2016

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 46
ΤΗΣ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
46/1/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 11ης Αὐγούστου 2016 αἰτήσεως τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Παπαδημητρίου τοῦ Ἀποστόλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων μὲ θέμα: «Περὶ μετατάξεως εἰς τὴν ΠΕ Κατηγορίαν, λόγω κτήσεως Πτυχίου ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου».
46/2/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 11ης Ἰουλίου 2016 αἰτήσεως τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἡλιοὺ Χρυσοσπάθη τοῦ Ὀρέστου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μονοδενδρίου μὲ θέμα: «Περὶ μετατάξεως εἰς τὴν ΠΕ Κατηγορίαν, λόγω κτήσεως Πτυχίου ἐκ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικὴς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων».
46/3/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 15ης Ἰουλίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Καρίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Μαρίνης Βέργου τοῦ Ἀριστείδους ὑπό τοῦ κ. Ἰωάννου Πασχάλη τοῦ Δημητρίου».
46/4/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ. ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀγροκτημάτων εἰς τὰς θέσεις “Παλιόκαστρα Καλπακίου” καὶ “Βαρκὰ Καλπακίου”».
46/5/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Δωδώνης μὲ θέματα: α) «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς» καὶ β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ διὰ πάσαν τραπεζικὴν συναλλαγὴν ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
46/6/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 20/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
46/7/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς».
46/8/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Καλλιθέας-Σιτσαίνων μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως της μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Καλλιθέα-Σιτσαίνοις, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, διὰ τὰ ἑπόμενα δύο (2) ἔτη».
46/9/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ συντηρήσεως τῶν εἰκόνων του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς».
46/10/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Συρράκου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Συρράκῳ, σὲ ποσοστὸ 25% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ καὶ περὶ ἐξοφλήσεως ὀφειλομένων μισθωμάτων σὲ ἰσόποσες μηνιαῖες δόσεις».
46/11/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Συρράκου μὲ θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου διὰ τὴν ἀπόδοσιν ὀφειλομένων μισθωμάτων ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Συρράκῳ καὶ περὶ ἀποδόσεως αὐτοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν».
46/12/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 9/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Συρράκου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
46/13/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 5ης Σεπτεμβρίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Παναγιώτου Ζώη τοῦ Παντελῆ ὑπὸ τοῦ κ. Θεοφάνους Θεοδωρῆ τοῦ Ναπολέοντος».
46/14/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 5ης Σεπτεμβρίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ καὶ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Παναγιώτου Γκούντη τοῦ Εὐαγγέλου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Κουτσολάμπρου τοῦ Κωνσταντίνου».
46/15/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 12/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
46/16/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
46/17/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 14/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
46/18/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Διλόφου μὲ θέμα: «Περὶ λύσεως τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Διλόφῳ».
46/19/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πετσαλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
46/20/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς κληρονομίας».
46/21/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 21/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ προσλήψεως ὑπαλλήλου».
46/22/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 23/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναθέσεως ἐργασιῶν κατασκευῆς ξύλινων θυρῶν καὶ στεγάστρων, καθὼς καί ἐργασιῶν ὑγρομονώσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου».
46/23/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 22/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
46/24/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως κλιματιστικοῦ μηχανήματος εἰς τὸ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς» καὶ β) «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
46/25/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ προμηθείας καὶ τοποθετήσεως κώδωνος μετὰ αὐτομάτου μηχανισμοῦ κρούσεως» καὶ β) «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
46/26/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ προσλήψεως ὑπαλλήλου».
46/27/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
46/28/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου ἐν Ἰωαννίνοις».
46/29/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν διαμερισμάτων ἐν Ἰωαννίνοις».
46/30/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις», β) «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατὰ 55 € ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ» καὶ γ) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
46/31/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἐλεούσης μὲ θέμα: «Περί παραιτήσεως ἐκ τῆς καταβολῆς ἐπικειμένων».
46/32/18-10-2016 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐλαφοτόπου».
46/33/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 10ης Ὀκτωβρίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Χρήστου Τσούρνου τοῦ Ἀναστασίου ὑπὸ τοῦ κ. Θωμᾶ Κανῆ τοῦ Ἐλευθερίου».
46/34/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 48/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἀνατολῆς μέ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς Ἱερᾶς Εἰκόνος».
46/35/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 15/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ προσλήψεως καθηγητῶν διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν νεανικῶν συνάξεων».
46/36/18-10-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 9/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταγγελίας συμβάσεως ὑπαλλήλου».
46/37/18-10-2016 Ἔγκρισις προϋπολογισμοῦ κληροδοτήματος «Πολυξένης καί Γεωργίου Παπαπαύλου» γιά τό ἔτος 2017.
46/38/18-10-2016 Ἔγκρισις προϋπολογισμοῦ κληροδοτήματος «Βαρβάρας Τσίλη» γιά τό ἔτος 2017.
46/39/18-10-2016 Ὁρισμός τριμελοῦς ἐπιτροπῆς γιά τήν παραλαβή τοῦ ἔργου «Ἐκτέλεσις ἐργασιῶν ἀποξηλώσεως καί διαμορφώσεως τῶν χώρων τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Ὀρθοδόξου Σωματείου «Πνευματικός Φάρος», κείμενον ἐπί τῆς ὁδοῦ Καβάσιλων ἄρ. 6 ἐν Ἰωαννίνοις».
46/40/18-10-2016 Ἔγκρισις οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης 20 μαθητῶν Λυκείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων καταγομένων ἐκ τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων ἀπό τό κληροδότημα «Βαρβάρας Τσίλη»
46/41/18-10-2016 Ἔγκρισις ἔναρξης τῆς διαδικασίας ἐνοικιάσεως ἀκινήτων ἰδιοκτησίας κληροδότημα «Βαρβάρας Τσίλη»