ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5/2014

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5/2014

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 5
ΤΗΣ 10HΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πρόσκληση

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως

Θέμα

5/1/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ λύσεως τῆς μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Νεοχωρίῳ καὶ περὶ καταρτίσεως ὅρων φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ ὡς ἄνω καταστήματος»

5/2/10-11-2014

Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 4 καὶ 5/2014 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κάτω Μουσιωτίτσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀγροτεμαχίων»

5/3/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 108/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεδινῆς μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῶν ὅρων τοῦ Ἰδιωτικοῦ Συμφωνητικοῦ διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν “Χατζήμπεη” Πεδινῆς, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ»

5/4/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Κοσμηρᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Κοσμηρᾷ, κατὰ 50,00 € ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ»

5/5/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Καλεντζίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως 3.000,00 € ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τηρουμένου Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ, διὰ τὴν κάλυψιν λειτουργικῶν ἐξόδων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»

5/6/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς ἐνορίας Βρυσοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ δημιουργίας Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπὸ τὴν ἔνδειξιν “Λογαριασμὸς Δωρεῶν”»

5/7/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Κόντσικας μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἀρμολόγησης δαπέδου καὶ πεζουλιῶν χαγιατιοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Κόντσικας»

5/8/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τῆς Ἑταιρείας “SAFE SYSTEMS Α.Ε.”, ἀφορώσης εἰς τὴν ἐγκατάστασιν συστήματος συναγερμοῦ εἰς τὸν παλαιὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου»

5/9/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Λιγκιάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἐπισκευῆς τῆς στέγης καὶ τῶν τοιχοποιϊῶν τοῦ προθαλάμου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λιγκιάδων»

5/10/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 29ης Ὀκτωβρίου 2014 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μιχαλιτσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου Λαγοῦ τοῦ Βασιλείου ὑπὸ τοῦ κ. Δημητρίου Ἀνδρέου τοῦ Γεωργίου»

5/11/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 30ης Ὀκτωβρίου 2014 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου Παπαχρήστου τοῦ Βλασίου»

5/12/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης τῆς ἐνορίας Καλπακίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης τῆς ἐνορίας Καλπακίου»

5/13/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 17ης Ὀκτωβρίου 2014 αἰτήσεως τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Λάμπρου Γιαννάκη τοῦ Παύλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀχλαδέας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε (35) ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»

5/14/10-11-2014

Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 20ης Ὀκτωβρίου 2014 αἰτήσεως τοῦ αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Νταλαμπίρα τοῦ Ἰωάννου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μαρμάρων μὲ θέμα: «Περὶ μετατάξεως εἰς τὴν ΠΕ Κατηγορίαν, ἀπὸ 16-10-2014, λόγω κτήσεως Πτυχίου ἀπὸ τὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Βελλᾶς Ἰωαννίνων»

5/15/10-11-2014

Περὶ μισθώσεως αὐτοκινήτου τύπου SKODA Octavia Limo A7 DIESEL 1.6 TDI Green Tec Elegance 105HP DSG-7, συμφώνως πρὸς τὴν ἀπὸ 10ης Νοεμβρίου 2014 ἔγγραφον προσφορὰν τῆς Ἑταιρείας «OLYMPIC Ἐμπορικὲς καὶ Τουριστικὲς Ἐπιχειρήσεις Α.Ε.», μὲ κωδικὸν μοντέλου προσφορᾶς 228302