Ἔτους 2014

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2014

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2014

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
1 Διαπιστωτικὴ Πράξη Συνθέσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς I. M. Ἰωαννίνων 21-07-2014
2 Χορήγηση Δικαιώματος Ὑπογραφῆς 21-07-2014
3 Διαπιστωτικὴ Πράξη Συνθέσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς I. M. Ἰωαννίνων 07-08-2014
4 Χορήγηση δικαιώματος πρόσβασης στὴν Τραπεζικὴ Θυρίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων 11-08-2014
5 Ὁρισμὸς Γραμματέως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων 18-08-2014
6 Ἐγγραφὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ὡς μέλους τῆς Συνεταιριστικῆς Τραπέζης Ἠπείρου 26-08-2014
7 Ἀνάθεση Διοικητικῶν Διακονημάτων – Ὁρισμὸς Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καὶ Ἀναπληρωτοῦ Γ.Α.Ε. 29-08-2014
8 Χορήγηση ἐπιδόματος γιὰ κάλυψη ἐξόδων παραστάσεως καὶ ὁδοιπορικῶν 29-08-2014
9 Δημιουργία Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ Ὄψεως ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
μὲ τὴν ἔνδειξη «Λογαριασμός Δωρεῶν»
02-09-2014
10 Ὁρισμὸς τακτικοῦ καὶ ἀναπληρωματικοῦ μέλους τῆς Ἐφορείας τῆς Περιφερειακῆς Ἐστίας Βελλᾶς 02-09-2014
11 Διορισμὸς τακτικοῦ Ἱεροψάλτου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων 29-09-2014
12 Διορισμὸς τακτικοῦ Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων 29-09-2014
13 Διορισμὸς τακτικοῦ Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἡλιοχωρίου 29-09-2014
14 Χορήγηση δικαιώματος πρόσβασης στὴν Τραπεζικὴ Θυρίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων 03-10-2014
15 Διορισμὸς Ἡγουμένου καὶ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βοτσᾶς 14-10-2014
16 Ἔγκριση Πρακτικῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Ἰωαννίνων 14-10-2014
17 Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 42/13-10-2014 Πράξεως τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου
14-10-2014
18 Ὁρισμὸς ὑπευθύνου διὰ τὴν ἀποστολήν τῶν παραστατικῶν ἀγορᾶς τροφίμων καὶ τῶν καταστάσεων διανεμηθέντων γευμάτων, συμφώνως πρὸς τὴν ἀπὸ 29ης Σεπτεμβρίου 2014 Προγραμματικὴ Σύμβαση μεταξὺ τῶν φορέων α) Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Προνοίας, β) Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ γ) Ἀστικῆς Μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Μέριμνα» 07-11-2014
19 Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου διὰ τὴν κάλυψιν τῆς διακονικῆς ὀργανικῆς θέσεως
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων
09-11-2014
20 Διορισμὸς τακτικοῦ Διακόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων 23-11-2014
21 Διοργάνωση ἐκδηλώσεως, ὑπὸ τὸν τίτλο «Διάβασις Θεία»,
γιὰ τὴν παρουσίαση ὀκτὼ μελοποιημένων κειμένων τῆς Καινῆς Διαθήκης
09-12-2014
22 Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου διὰ τὴν κάλυψιν τῆς διακονικῆς ὀργανικῆς θέσεως
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων
09-12-2014
23 Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 545/18-12-2014 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 18-12-2014
24 Διορισμὸς Διακόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων 29-12-2014