Συνεδρία 052/2016

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 052/2016

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 52
ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
52/1/21-12-2016 Διορισμὸς νέων τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν μελῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, πλὴν τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν, διὰ τὴν τριετίαν ἀπὸ 1ης  Ἰανουαρίου 2017 ἕως καὶ 31ης Δεκεμβρίου 2019, ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν ἐνοριτῶν.
52/2/21-12-2016 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2017.
52/3/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2017.
52/4/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
52/5/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 23/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Πηγαδίων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πηγαδίοις».
52/6/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς».
52/7/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς».
52/8/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως ἠχητικοῦ ἐξοπλισμοῦ».
52/9/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Φλαμπουραρίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
52/10/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 9/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Κάτῳ Πεδινών μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Κάτῳ Πεδινά, διὰ τὰ ἑπόμενα πέντε (5) ἔτη καὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
52/11/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 30ης Ὀκτωβρίου 2016 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Μπέσιου τοῦ Σταύρου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ριαχόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
52/12/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μικροῦ Περιστερίου μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῆς δηλώσεως περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
52/13/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροκτήματος εἰς θέσιν “Παλιόκαστρα Καλπακίου”».
52/14/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 16/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν καταστημάτων ἐν Χρυσοβίτσῃ».
52/15/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 18/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
52/16/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρίστης μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἀρίστῃ, διὰ τὰ ἑπόμενα δύο (2) ἔτη κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
52/17/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 23/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς», β) «Περὶ ἐκδόσεως παγίας τραπεζικῆς ἐντολῆς διὰ τὴν ἀποπληρωμὴν λογαριασμῶν Ὀργανισμῶν Κοινῆς Ὠφελείας καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ γ) «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις, σὲ ποσοστὸ 20% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τῶν μισθωτῶν αὐτοῦ».
52/18/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Μηχανικοῦ Δομικῶν Ἔργων κ. Γεωργίου Λάμπρου τοῦ Μιχαήλ διὰ τὴν τακτοποίησιν αὐθαιρέτων κτισμάτων εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» και γ) «Περὶ τροποποιήσεως τῆς δηλώσεως περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
52/19/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 19/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατὰ 50 € ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τῆς μισθωτοῦ».
52/20/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 20/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατὰ 40 € ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
52/21/21-12-2016  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 21/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατὰ 51 € ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τῆς μισθωτοῦ».
52/22/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τῆς Περιφερείας Ἠπείρου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς συντηρήσεως τοῦ ξυλογλύπτου τέμπλου καὶ τῶν φορητῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
52/23/21-12-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἐπαναλειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατόπιν ὁλοκληρώσεως τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως ἐντός καί ἐκτός αὐτοῦ».
52/24/21-12-2016  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας ἐκμισθώσεως τῶν αὐλείων χώρων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξωκκλησίων τῆς ἐνορίας Πλατανούσης διὰ τὴν διεξαγωγὴν πανηγύρεως».