Συνεδρία 059/2017

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 059/2017

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 59
ΤΗΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
59/1/07-04-2017 Ἔγκρισις πράξεων Συγκροτήσεως εἰς Σῶμα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, πλὴν τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν.
59/2/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 26ης Ἰανουαρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Βασιλείου Τσιαλιαμάνη τοῦ Πέτρου ὑπὸ τοῦ κ. Νικολάου Χατζηαναστασίου τοῦ Εὐστρατίου».
59/3/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς εἰς θέσιν “ΑΡΕΝΤΑΣ”».
59/4/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 18ης Ἰανουαρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου Γκουντέβενου τοῦ Μιχαὴλ ὑπὸ τοῦ κ. Σωτηρίου Χριστοβασίλη τοῦ Χρήστου».
59/5/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς παραχωρήσεως (χρήση καὶ κυριότητα) ἑνὸς ἐπιβατικοῦ αὐτοκινήτου ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καστρίτσης Ἰωαννίνων».
59/6/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 18/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
59/7/07-04-2017 Διορισμός (ἐξ ἀναβολῆς) νέων τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κήπων Ζαγορίου, διὰ τὴν τριετίαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 2017 ἕως καὶ 31ης Δεκεμβρίου 2019, ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν ἐνοριτῶν.
59/8/07-04-2017 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κήπων Ζαγορίου καὶ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς ἐνορίας Σταυρακίου, διὰ τὸ ἔτος 2017.
59/9/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 8ης Φεβρουαρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Συμεῶνος τῆς ἐνορίας Κορύτιανης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Ἄννης Ταμπάκου τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Ἀγαπίου τοῦ Νικολάου».
59/10/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Φανερωμένῃ».
59/11/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τῆς ἐνορίας Νεοχωροπούλου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/12/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τῆς ἐνορίας Νεοχωροπούλου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Τοπογράφου Μηχανικοῦ κ. Γεωργίου Κόκκινου τοῦ Χρήστου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/13/07-04-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 3 καὶ 4/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σταύρου Παργανὰ τοῦ Χρήστου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/14/07-04-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 4 καὶ 5/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουκουλίου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σταύρου Παργανὰ τοῦ Χρήστου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/15/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Φλαμπουραρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/16/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
59/17/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέματα: α) «Περὶ λύσεως τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ, κατόπιν αἰτήσεως τῆς μισθωτρίας» καὶ β) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
59/18/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀνανεώσεως τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικῶν διαμερισμάτων ἐν Ἰωαννίνοις, κατόπιν αἰτήσεως τῶν μισθωτῶν».
59/19/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλαισίων μὲ θέμα: «Περὶ τῆς κοπῆς τῶν ἐπικινδύνων δένδρων πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πλαισίων».
59/20/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 52/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς ἐνορίας Ἀνατολῆς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/21/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τῶν αὐλείων χώρων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξωκκλησίων τῆς ἐνορίας Πλατανούσης διὰ τὴν διεξαγωγὴν πανηγύρεως».
59/22/07-04-2017  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Κάτω Λαψίστης μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ εἰς τὴν Συνεταιριστικὴν Τράπεζαν Ἠπείρου».
59/23/07-04-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 4 καὶ 5/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἀσβεστοχωρίου μὲ θέματα: α) «Περὶ λύσεως τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἀσβεστοχωρίῳ καὶ συμψηφισμὸ ὀφειλομένων μισθωμάτων, κατόπιν αἰτήσεως τῆς μισθωτρίας» καὶ β) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἀσβεστοχωρίῳ».
59/24/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βουλιάστης μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/25/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/26/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» β) «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ξύλινων καθισμάτων» καὶ γ) «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ἐκ τῆς ἑταιρείας “ΒΙΚΟΣ Α. Ε.”».
59/27/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 27/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
59/28/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μιχαλιτσίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Μιχαλιτσίῳ».
59/29/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 7ης Μαρτίου 2017 αἰτήσεως τοῦ Ἱερολογιωτάτου Διακόνου π. Γρηγορίου Μανόπουλου τοῦ Γεωργίου, Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανιᾶς – Γερακαρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναγνωρίσεως τῆς συναφείας τοῦ ἀντικειμένου τοῦ προσκομισθέντος ὑπ΄αὐτοῦ Μεταπτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν».
59/30/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς ἐνορίας Πολυγύρου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πολυγύρῳ».
59/31/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πόρτο Λάγος Ξάνθης».
59/32/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις» καὶ β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
59/33/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος εν Καπεσόβῳ, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, ἐπὶ τὸ ἔλαττον».
59/34/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κάτω Βίτσης μὲ θέμα: «Περὶ συντηρήσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τοῦ εἰκονογραφικοῦ διάκοσμου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κάτω Βίτσης».
59/35/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Ἀρτοπούλας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/36/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Κάτω Λαψίστης μὲ θέμα: «Περὶ διοργανώσεως φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/37/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/38/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουμαριᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/39/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 15ης Μαρτίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Βασιλείου Ἐξάρχου τοῦ Γρηγορίου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Φούκα τοῦ Φωτίου».
59/40/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Κοσμηρᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν καθαιρέσεως τῶν σαθρῶν ἁρμολογημάτων καὶ ἐφαρμογῆς νέων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Κοσμηρᾶς».
59/41/07-04-2017 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 141 καὶ 142/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου, πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀπολύσεως τῆς εὐτρεπίστριας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», β) «Μεταβολὴ τῆς συμβάσεως τοῦ Νεοκώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ γ) «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατὰ 30 € ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
59/42/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 23ης Φεβρουαρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου, μὲ θέμα: «Περὶ διευρύνσεως τῆς συνθέσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου διὰ τοῦ διορισμοῦ, ὡς τακτικῶν μελῶν, τῶν κ. Κωνσταντίνου Δημόκα τοῦ Γεωργίου καὶ κ. Χριστοφόρου Δημόκα τοῦ Κωνσταντίνου».
59/43/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ραδοβιζίου, μὲ θέμα: «Περὶ δωρεὰν παραχωρήσεως ἑνὸς δωματίου, ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ραδοβιζίου, εἰς τὸν Φιλοπρόοδον Σύλλογον Ραδοβιζίου “Ὁ Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος”, διὰ πέντε (5) ἔτη».
59/44/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἐπισκοπικοῦ, μὲ θέμα: «Περὶ διορισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου».
59/45/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τῆς ἐνορίας Δικόρφου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Δικόρφῳ».
59/46/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μεγάλου Γαρδικίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποκαταστάσεως κυρτώματος ξύλινου ταβανιοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος».
59/47/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀπαλλαγῆς ἐκ τῆς καταβολῆς ὀφειλομένων μισθωμάτων ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Μονολιθίω διὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ Νοέμβριον 2016 ἕως καὶ Ἀπρίλιον 2017 κατόπιν αἰτήσεως τῆς μισθωτρίας».
59/48/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Τσεπελόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου διὰ τὴν ἀντικατάστασιν παλαιοῦ τραπεζικοῦ βιβλιαρίου τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου».
59/49/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μιχαλιτσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
59/50/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς ἐνορίας Σταυρακίου μὲ θέματα: α) «Περὶ διοργανώσεως φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ  β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ Δωρεῶν».
59/51/07-04-2017 Ἔγκρισις τοῦ ὑποβληθέντος Ἀπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2016 τοῦ κληροδοτήματος «Πολυξένης καὶ Γεωργίου Παπαπαύλου».
59/52/07-04-2017 Ἔγκρισις τοῦ ὑποβληθέντος Ἀπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2016 τοῦ κληροδοτήματος «Βαρβάρας Τσίλη».
59/53/07-04-2017 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου Ταμπάκη τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τῆς κ. Μαρίας Στεργίου τοῦ Σταύρου» καὶ β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Μάνθου Βαραγκούλη διὰ τὴν τακτοποίησιν ἑνὸς ἀκινήτου εἰς Ἁμαρούσιον Ἀττικῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».