4/2015 Ἀκολουθία Μεγάλου Κανόνος

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Ἐγκύκλια Σημειώματα | 2015 Ἐγκύκλια Σημειώματα | 4/2015 Ἀκολουθία Μεγάλου Κανόνος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ὑπ’ ἀριθ. 4/2015

Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 17ῃ Μαρτίου 2015

Πρὸς
τοὺς Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἕδρες τους

 Θέμα: «Τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος»

 Αἰδ/τοι πατέρες∙

Πρὸς ἀποφυγὴν ἀταξίας καὶ ἀνομοιομορφίας περὶ τὴν τέλεση τῆς κατανυκτικῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος τοῦ ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης, παρακαλεῖσθε ὅπως τελέσετε τὴν ἀκολουθία αὐτὴ τὸ ἑσπέρας τῆς 26ης τρεχ. μηνός, ἡμέρα Πέμπτη καὶ ὥρα 18.00΄, μετὰ Μικροῦ Ἀποδείπνου (εἰδικότερα, μετὰ τὸ «Ἄξιον ἐστίν» τοῦ Ἀποδείπνου).

Σημειώνεται, ὅτι ἡ ὡς ἄνω μετάθεση τοῦ Μεγ. Κανόνος ἰσχύει μόνο γιὰ φέτος, ποὺ συμπίπτει ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἡμέρα Τετάρτη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Εὐλογίᾳ καὶ Ἐντολῇ Αὐτοῦ
Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος

Πρωτοπρεσβύτερος
Λάμπρος Χ. Τσιάρας