Ἑσπερινές Ὁμιλίες 2017-2018

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ἑσπερινές Ὁμιλίες 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

Α/Α ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
1 Ξεκινοῦν οἱ Ἑσπερινές ὁμιλίες Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος 05-11-2017
2 «Ἄσαρκος Λόγος καὶ Δημιουργία. Ὁ Λόγος καὶ οἱ λόγοι τῶν ὄντων, η δυναμικὴ τῆς δημιουργίας καὶ τῆς ἐξέλιξης τῶν πάντων» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης 12-11-2017
3 «Πρωτόπλαστοι – Χριστός, ὁ νέος Ἀδάμ» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος 19-11-2017
4 «Ἀβραάμ καὶ Μελχισεδέκ. Φιλοξενία καὶ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, προεικόνισμα τῆς θυσίας τοῦ Λόγου – Χριστοῦ καὶ προτυπώσεις τῆς Παναγίας» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος 26-11-2017
5 «Ὁ Ἰακὼβ καὶ ἡ πάλη του μὲ τὸν Θεό, καὶ ὁ Ἰωσὴφ ὡς προεικόνιση τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας 03-12-2017
6 «Ἡ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Μωϋσῆ καὶ τοὺς Προφῆτες» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μηττάκος 10-12-2017
7 «Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 17-12-2017
8 «Παρουσία καὶ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἰορδάνῃ – Ἁγιασμὸς τῆς κτίσεως» Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ.κ. Καλλίνικος, 14-01-2018
9 «Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ· ἕνα παράθυρο στὸ πρὶν καὶ στὸ μετά» Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ.κ. Παῦλος 21-01-2018
10 «Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς διδάσκων» Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ.κ. Δαβίδ 28-01-2018
11 «Ἡ πολυποίκιλη ποιμαντικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους» Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ.κ. Ἰωήλ 04-02-2018
12 «Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς πάλιν ἐρχόμενος μετὰ δόξης» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος 11-02-2018
13 «Μωϋσῆς, Αἴγυπτος, φυγή, θυσία τοῦ ἀμνοῦ καὶ Σωτηρία (Τυπολογία τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας καὶ σωτηρίας)» Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΣ 18-02-2018
14 «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ καλὸς Σαμαρείτης. Διακονία τοῦ πλησίον» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 25-02-2018
15 «“Ἀνάβηθι εἰς τὸ ὄρος καὶ στῆθι ἐκεῖ, καὶ δώσω σοι… τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολάς” (Ἐξ. 24, 12): Μιὰ συγκλονιστικὴ Θεοφάνεια» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 04-03-2018
16 «Σταυρός, ὄφεις καὶ νίκη» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Χρῆστος Ἀντώνης 11-03-2018
17 «Πέτρα ὕδατος καί Μάννα τῆς ἐρήμου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης 18-03-2018
18 «Σκηνή, λατρεία, κιβωτός, πλάκες, στάμνα, ράβδος… : Προτυπώσεις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὴν Παλαιὰ Διαθήκη» Αἰδεσ. Πρωτονοτάριος π. Ἰωάννης Μήτσιος 25-03-2018
19 «Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ. Εἴσοδος στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ἡ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ σωτηρία» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Δημήτριος Γούλας 15-04-2018
20 «Ἐμφανίσεις Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν Ἀνάσταση. Σῶμα πνευματικό, ἄφθαρτο καὶ Ἐκκλησία» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 22-04-2018
21 «Ἱερωσύνη εἰς τόπον Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησία. Παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν μέσα ἀπὸ τὰ μυστήρια» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Μακρῆς 29-04-2018
22 «Ἀπόστολοι, διακονία τοῦ Λόγου – Εὐαγγέλιο» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἠλίας Σέπερης 06-05-2018
23 «Στέφανος, Μάρτυρες, Ἅγιοι, Μίμηση Χριστοῦ καὶ Μέθεξη Θεοῦ» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Παῦλος Μπούκας 13-05-2018
24 «Ἐκκλησία, Ναὸς καὶ κόσμος» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νήφων Καψάλης 20-05-2018
25  «Ἀνακεφαλαίωσις. Τὰ πάντα Χριστός» Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος 03-06-2018

Σημείωση: Ἄν κάποιος σύνδεσμος δέν λειτουργεῖ, ἐνημερῶστε στό info@imioanninon.gr γιά νά τό διορθώσουμε.