Συνεδρία 103/2018

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 103/2018

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 103
ΤΗΣ 17ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
103/1/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Νήσου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις».
103/2/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
103/3/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις, εἰς ποσοστὸν 20% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τῆς μισθωτρίας».
103/4/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Φορτοσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀλλαγῆς τῆς χρήσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Φορτοσίῳ».
103/5/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως μηχανισμοῦ ὡρολογίου εἰς τὸ κωδωνοστάσιον».
103/6/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
103/7/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
103/8/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 15/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς ἐνορίας Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ ἀνεγέρσεως παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Δωδώνης εἰς τὸν οἰκισμὸν Δωδωνουπόλεως τῆς Τ.Κ Δωδώνης».
103/9/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 36/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ καὶ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως τροχοβίλας εἰς τὸν περίβολον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
103/10/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μηνιαίου μισθώματος τοῦ Ξενῶνος «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» ἐν Ἐλαφοτόπω, στὸ ποσὸ τῶν 160 εὐρὼ μηνιαίως, κατόπιν συμφωνίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς μισθωτρίας».
103/11/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως  τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας  Βραδέτου μὲ θέμα: «Περὶ ἀλλαγῆς τῆς χρήσεως ἐκκλησιαστικοῦ οἰκήματος, εἰς χρῆσιν καταστήματος, ἐν Βραδέτῳ».
103/12/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Πολυστάφυλου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως τῆς μίσθωσης διὰ τέσσερα (4) ἔτη καὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πολυσταφύλω, εἰς ποσοστὸν 18,75% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
103/13/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 7/8/2018 αἰτήσεως τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Ντόβα τοῦ Βασιλείου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Σκλίβανης μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
103/14/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 7/8/2018 αἰτήσεως τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Σιαδήμα τοῦ Σπυρίδωνος, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Πολυστάφυλου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
103/15/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ ὑπ” ἀριθ. πρώτ. 1177-31/8/2018 αἰτήσεως τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Σιόντη τοῦ Λαζάρου, τακτικοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς πόλεως Ἰωαννίνωνμε θέμα: «Περὶ ἀναγνωρίσεως τῆς συναφείας τοῦ ἀντικειμένου τοῦ προσκομισθέντος ὓπ΄αὐτοῦ Μεταπτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν».
103/16/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 31ης Ἰουλίου 2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανιὰς-Γερακαρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Γεωργίου Τασιούλα τοῦ Σπυρίδωνος ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Κλιτσινάρη τοῦ Βαιλείου».
103/17/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 14ης Αὐγούστου 2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τῶν παραιτηθέντων ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων κ. Κωνσταντίνου Γκουρμπάτση τοῦ Νικολάου καὶ Βασιλείου Κάκκαβου τιυ Ἀριστοτέλους μὲ τοὺς Χρῆστο Γκαραμέτσιο τοῦ Νικολάου καὶ Νικόλαο Τριανταφύλλου τοῦ Γεωργίου ἀντιστοίχως».
103/18/17-08-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παύλου  Κίτνη τοῦ Κωνσταντίνου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ  γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Λάμπρου Ἀρλέτου τοῦ Ἡλιού, ὅπως ὑπογράψει κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»