2015_10_25 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μπιζάνι

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Οκτώβριος | 2015_10_25 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μπιζάνι

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 25/10/2015

 2015_10_25 Mpizani SelidaΣτό Μπιζάνι, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου, λειτούργησε τήν Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀνέφερε, μεταξύ τῶν ἄλλων:
«Ἤρθαμε ἐδῶ, ἔτσι ὥστε νά δοξολογήσουμε, νά εὐχαριστήσουμε καί νά ὑμνήσουμε τό Θεό, νά ζητήσουμε καί νά ποῦμε τά αἰτήματά μας, νά καταθέσουμε σέ Αὐτόν τά προβλήματα καί τίς ἀγωνίες μας, ἀλλά κυρίως νά γεμίσουμε τήν ὕπαρξή μας μέ τό Χριστό, μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας, λαμβάνοντας ἀπό αὐτό τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου μας τήν ἁγιαστική χάρη καί δύναμη. Αὐτή μᾶς βοηθάει, ἔτσι ὥστε νά φύγει κάθε δαιμονική ἐνέργεια ἀπό μέσα μας, ἔτσι ὥστε νά ἀποστοῦμε ἀπό τήν ἁμαρτία, νά πάψουμε νά ἐνεργοῦμε τό θέλημα τοῦ διαβόλου καί, ἀφοῦ στερεωθοῦμε στήν κατάσταση μακριά ἀπό τήν ἁμαρτία, ἐνεργεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, μᾶς μεταμορφώνει καί μᾶς βοηθάει νά μποροῦμε νά κάνουμε πράξη, ἔργο τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί φανερή τήν παρουσία Του στόν κόσμο.
Ἀκούσαμε τά ἱερά ἀναγνώσματα. Ἀκούσαμε τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά μᾶς λέει ὅτι δέ σωζόμαστε ἀπό τά τυπικά ἐξωτερικά πράγματα, ἀπό τυπικές διατάξεις καί πράξεις τοῦ παλαιοῦ νόμου, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τίς ὁποῖες ἀκολουθοῦμε, ἀλλά σωζόμαστε ἀπό τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτή ἡ πίστη εἶναι πού μᾶς φέρνει στό σῶμα Του, πού μᾶς κάνει νά προσέλθουμε στόν Ἰησοῦ Χριστό, μᾶς κάνει νά λαμβάνουμε τή θεία χάρη ἀπό τό σῶμα του καί τό αἷμα του· αὐτή ἡ πίστη εἶναι πού μᾶς κάνει νά γινόμαστε μέτοχοι θείας ζωῆς.
Ὑπῆρχε στήν Π. Δ., δηλαδή στήν παλαιά συμφωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ὁ μωσαϊκός νόμος, πού ἔπρεπε οἱ ἄνθρωποι νά ἀκολουθοῦν καί νά κάνουν πράξη αὐτά πού παρήγγειλε ὁ Θεός, μέσα ἀπ’ αὐτό τό νόμο πού παρέδωσε στό Μωυσῆ, ἔτσι ὥστε νά ἔχουν μία προπαιδεία πνευματική, νά γαλουχηθοῦν στήν πίστη στόν ἕνα καί ἀληθινό ἀποκεκαλυμμένο Θεό …
Ὅμως, αὐτά καθαυτά τά ἔργα τοῦ νόμου δέ μποροῦσαν νά σώσουν τούς ἀνθρώπους. Ἔρχεται, λοιπόν, μετά ἀπό τήν Π. Δ., ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γεννιέται ὡς τέλειος ἄνθρωπος αὐτός πού εἶναι τέλειος Θεός. Τέλειος Θεός, χωρίς νά ἀλλάζει σέ τίποτα ἡ θεότητά του μέ τήν ἐνανθρώπηση, ἀλλά καί τέλειος ἄνθρωπος λαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς παρθένου, γεννιέται ὡς ἄνθρωπος χωρίς τήν ἁμαρτία. Αὐτός ὁ Ἰησοῦς Χριστός θά μᾶς ἀποκαλύψει ὅλη τήν ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ καί ὅλη τήν ἀλήθεια γιά τό πῶς θά πρέπει νά ζοῦμε καί νά εἴμαστε, ὥστε νά μετέχουμε τῆς δικῆς του θεϊκῆς ἐνεργείας…».