2015_11_09 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Ἀνατολῆς (Μπονίλας)

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Νοέμβριος | 2015_11_09 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Ἀνατολῆς (Μπονίλας)

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

9 Νοεμβρίου 2015

2015_11_09 Mponila1Στό πανηγύριζον Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στόν Ἅγιο Ἰωάννη Ἀνατολῆς (Μπονίλας), λειτούργησε τή Δευτέρα 09 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος στήν ἀρχή τοῦ κηρύγματός του ἀνέφερε πώς «πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἐπί τῇ μνήμῃ ἑνός μεγάλου ἀρχιερέως καί ἑνός μεγάλου ἁγίου, πού ἀνεδείχθη ἐν μέσῳ διωγμῶν, προσβολῶν, ταλαιπωριῶν καί κακουχιῶν».

Καί συνέχισε: «Πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας τόν Ἅγιο Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως, Νεκτάριο τόν θαυματουργό, ὁ ὁποῖος προσέφερε ὅλη του τή ζωή στήν Ἐκκλησία, ἐργάστηκε μέ ζῆλο καί αὐτοθυσία, ἐργάστηκε πάντοτε μέ ταπείνωση καί ἔχοντας στό νοῦ του ὄχι ἀξιώματα γιά τόν ἑαυτό του, ὅπως τόν κατηγόρησαν, ἀλλά τόν καταρτισμό καί τήν οἰκοδομή τοῦ ποιμνίου του. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἕλκει τήν καταγωγή του ἀπό τά Ἰωάννινα. Ὁ πατέρας του ἦταν ἀπό τά Ἰωάννινα. Γεννήθηκε στή Σηλυβρία, ὅπου ἐργαζόταν ὁ πατέρας του, δηλαδή στήν ἀνατολική Θράκη καί ἀπό ἐκεῖ σε πολύ μικρή ἡλικία, ἐπειδή ἀγαποῦσε τά γράμματα καί ἤθελε ὁπωσδήποτε νά μάθει γράμματα, πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη…».

Παρουσιάζοντας στή συνέχεια στοιχεῖα ἀπό τό συναξάρι τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε πώς ὁ ἅγιος «διακόνησε ἀπό ὁποιαδήποτε θέση τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία τόν ἄνθρωπο μέ τόν καλύτερο τρόπο. Ἐπίσης, ὡς ἱερεύς καί ἀρχιερεύς παρέμενε πάντοτε διάκονος τῆς ἀγάπης τοῦ ποιμνίου του. Διακονοῦσε αὐτή τήν ἀγάπη μέ ἔργα, ἔκανε ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά νά καταρτίζει τό ποίμνιό του. Ὅπου τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία ἐκήρυξε καί ἐδίδαξε Χριστόν ἐσταυρωμένο καί ἀναστάντα μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο, διδάσκοντας πρῶτα ἦθος καί πίστη στούς ἀνθρώπους καί μετά βέβαια καί τά γράμματα τά ὁποῖα ἔπρεπε νά τούς διδάξει».2015_11_09 Mponila3

Πάλεψε γιά νά ἀποδείξει ὅτι δέν ἴσχυαν οἱ κατηγορίες πού τοῦ εἶχαν προσάψει κι ὅμως ποτέ δέν ἐμίσησε τούς διῶκτες του, ἀλλά ἀντίθετα προσεύχονταν καί γι’ αὐτούς καί γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου», ἀνέφερε ὁ κ. Μάξιμος, ὑπενθυμίζοντας τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ πώς αὐτό πού μᾶς ξεχωρίζει ἀπ’ ὅλους τούς ἄλλους εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς: «Μόνο ἐκεῖνος πού ἔχει τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐγκατεστημένη μέσα στό κέντρο τῆς ψυχῆς του ἔχει τή δύναμη νά ἀγαπᾶ καί νά προσεύχεται γιά τούς ἐχθρούς του. Ἄρα, τί μᾶς λέει ὁ ἅγιος Νεκτάριος; Ἐλᾶτε στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐλᾶτε στήν Ἐκκλησία νά γεμίσετε καί νά πλουτίσετε τήν ὕπαρξή σας μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ταμειοῦχος τῆς χάριτος. Ἐμπλουτίζοντας τή ζωή σας μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μπορεῖτε τά χαρίσματα πού ἔχετε νά τά κάνετε πράξη καί ζωή, μπορεῖτε νά ἀγαπᾶτε αὐτό πού κάνετε καί μπορεῖτε νά ἀγαπᾶτε ὅλον τόν κόσμο καί νά προσεύχεσθε γι’ αὐτόν, ἰδιαίτερα δέ νά ἀγαπᾶτε καί νά προσεύχεσθε γιά τούς ἐχθρούς σας…».

Καταλήγοντας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων προέτρεψε «νά κρατήσουμε τήν πίστη μας, νά κρατήσουμε αὐτά πού μᾶς διδάσκουν μέ πράξεις καί ὄχι μέ λόγια οἱ ἅγιοί μας καί ἐν αὐτοῖς καί ὁ ἅγιος Νεκτάριος, τοῦ ὁποίου τή χάρη καί τήν εὐλογία ἐπικαλούμαστε ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί πάντα τόν λαό καί τό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας».