Συνεδρία 021/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 021/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 21
ΤΗΣ 27HΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
21/1/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 13ης Σεπτεμβρίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κρυφοβοῦ μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Μπουκουβάλα τοῦ Χαριλάου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Βλάχου τοῦ Δημητρίου».
21/2/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 29ης Σεπτεμβρίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μέ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Γεωργίου Μερτζάνη τοῦ Μιχαήλ ὑπὸ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μερτζάνη τοῦ Μιχαήλ».
21/3/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
21/4/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Πρωτόπαππα μέ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
21/5/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μέ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τῆς Περιφερείας Ἠπείρου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς συντηρήσεως τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
21/6/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀσφάκας μέ θέμα: «Περὶ παρατάσεως ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικού ἀγροτεμαχίου, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, διὰ τὰ ἑπόμενα τρία (3) ἔτη».
21/7/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Δεματίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
21/8/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος».
21/9/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 130/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, σὲ ποσοστό 20% ἐπὶ τὸ ἔλαττον».
21/10/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς ἐνορίας Πολυγύρου Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος».
21/11/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περὶ ἀλλαγῆς τοῦ προγράμματος Σταθερῆς Τηλεφωνίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
21/12/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Δερβιζιάνων μέ θέματα: α) «Περί παραχωρήσεως χώρου στό ἐνοριακό Κοιμητήριο διά οἰκογενειακόν τάφον» και β) «Περί ἐργασιῶν ἀντικαταστάσεως τῆς στέγης τοῦ παρεκκλησίου Ἁγίων Πάντων».
21/13/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεστῶν μέ θέμα: «Περί ἐκπονήσεως τεχνικῆς μελέτης διά τήν συντήρησιν τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
21/14/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ζίτσης μέ θέμα: «Περί συντηρήσεως τῶν Ἀποστολικῶν Εἰκόνων τοῦ τέμπλου καί τμήματος τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
21/15/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μπαλντούμας, μέ θέμα: «Περί ἀποκαταστάσεως τῆς ἀγιογραφήσεως τῶν κογχῶν τῆς προσόψεως τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλησίου Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Μπαλτούμας».
21/16/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναού Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουτσελιοῦ, μέ θέμα: «Περί ἐργασιῶν ἀποξηλώσεως τοῦ ἐξωτερικοῦ δαπέδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου».
21/17/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 14/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί ἐγκρίσεως τοῦ Πρωτοκόλλου προσωρινῆς καί ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου μερικῆς ἀντικαταστάσεως ἐπικεράμωσης τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων Ἀποστόλων».
21/18/27-10-2015 Ἔγκρισις τοῦ καταρτισθέντος Προϋπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2016 τοῦ κληροδοτήματος «Πολυξένης καὶ Γεωργίου Παπαπαύλου».
21/19/27-10-2015 Ἔγκρισις τοῦ καταρτισθέντος Προϋπολογισμοῦ διὰ τὸ ἔτος 2016 τοῦ κληροδοτήματος «Βαρβάρας Τσίλη».
21/20/27-10-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων ἐκθέσεων: α) Ἀπολογισμοῦ διά τό ἔτος 2014 καί β) Προϋπολογισμοῦ διά τό ἔτος 2015 τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρίστης.
21/21/27-10-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναού Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κοπάνης, μέ θέμα: «Περί ἀποδοχῆς κληρονομιᾶς καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις».
21/22/27-10-2015  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περί προσλήψεως ὑπαλλήλων» β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» γ) «Περί ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου» και δ) «Περί καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διά τήν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος».
21/23/27-10-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 14/2015 καὶ 15/2015 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέματα:

  1. Πρᾶξις 14/2015: α) «Περί κατασκευῆς στεγάστρου» καί β) «Περί τροποποιήσεως τοῦ συμβολαίου καί περί ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, σὲ ποσοστό 10% ἐπὶ τὸ ἔλαττον» καὶ
  2. Πρᾶξις 15/2015 «Περί προσλήψεων διδασκάλων στίς Κατηχητικές Ἐνοριακές Συνάξεις».
21/24/27-10-2015  Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 22ας Σεπτεμβρίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Κάτσου τοῦ Θεοδώρου, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς ἐνορίας Ἁγίας Ἀναστασίας μέ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
21/25/27-10-2015  Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 19ης Ὀκτωβρίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἴδ. Πρεσβυτέρου π. Χριστοφόρου Παπαϊωάννου τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Κλεισούρας μέ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
21/26/27-10-2015  Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 19ης Ὀκτωβρίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἴδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Γιώτη τοῦ Θεοκλήτου, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μέ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
21/27/27-10-2015  27. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου», β) «Περί ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου, τοῦ κ. Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων, διά τήν ἄσκησιν ἀγωγῆς ἐξώσεως καί τήν ἀπόδοσιν ὀφειλομένων μισθωμάτων ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις».
21/28/27-10-2015  Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τῶν ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν διὰ τὴν ἀποπληρωμὴν τοῦ βεβαιωθέντος εἰς αὐτοὺς Ἐνιαίου Φόρου Ἀκινήτων διὰ τὸ ἔτος 2015.