2015_11_12 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό προσκυνηματικό Ναό Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Νοέμβριος | 2015_11_12 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό προσκυνηματικό Ναό Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12 Νοεμβρίου 2015

Τήν Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων προέστη τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τοῦ Πολιούχου μας, Νεομάρτυρα Ἁγίου Γεωργίου.

Στό κήρυγμά του ὁ κ. Μάξιμος ἔκανε ἀναφορά στόν ἑορταζόμενο ἅγιο τῆς ἡμέρας, λέγοντας πώς «ὁ ἅγιος Ἰωάννης ζεῖ σέ μιά ἐποχή ὅπου πλέον ἔχει ἑδραιωθεῖ καί ἐξαπλωθεῖ ὁ χριστιανισμός καί ἀρχίζει νά ἀναπτύσσει μέσα στόν κόσμο τή λατρεία ἀλλά καί τό κοινωνικό του ἔργο. Αὐτό τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι βασισμένο στό εὐαγγέλιο καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί στήν ἐπιθυμία καί ἐντολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νά βοηθοῦμε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη καί στό πρόσωπο ἐκείνων νά βλέπουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Βασίζεται, ὅμως, καί στό ὅτι βρέθηκαν πολλοί ἄνθρωποι “ἐν ἁγίῳ πνεύματι”, πού ἔκαναν πράξη τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἔκαναν πράξη τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς εἶναι ὁ ἅγιος πού γιορτάζουμε σήμερα καί πού γι’ αὐτόν τόν λόγο ἀπέκτησε καί τήν ἐπωνυμία ἐλεήμων, ἀκολουθῶντας τόν λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ “μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται”…

Γιά τό μεγάλο του φιλανθρωπικό ἔργο, ἔργο ἀγάπης καί στήριξης τῶν φτωχῶν μέ ὅλες τίς μορφές, ἔμεινε στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ἀλλά καί στή συνείδηση τῶν πιστῶν ὡς ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ποτέ δέν κοίταξε τόν ἑαυτό του καί ζοῦσε μέ τόν πλέον ἀσκητικό τρόπο, ἔχοντας ἕνα μικρό ξύλινο κρεβάτι, ἕνα τριμμένο ῥάσο καί ὀλίγα πράγματα, τά ἀναγκαῖα γιά τή διατροφή του καί τόν ἑαυτό του, καί ὅλα τά ὑπόλοιπα φρόντιζε νά τά δίδει στούς φτωχούς…».

Στήν κατακλείδα τοῦ λόγου του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε πώς «αὐτά εἶναι τά ὑποδείγματα τῆς πίστεώς μας καί αὐτά πρέπει νά ἀκολουθοῦμε, ἰδιαίτερα αὐτές τίς μέρες καί αὐτούς τούς καιρούς, πού εἶναι πολλοί οἱ ἐμπερίστατοι καί οἱ ἐνδεεῖς, εἶναι πολλοί οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ὑποστήριξη καί ἀπό ἀγάπη».

Κατέληξε εὐχόμενος «νά ἔχουμε ὅλοι τίς εὐχές τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος ἀλλά καί τίς χάρες του, ἔτσι ὥστε νά κάνουμε φανερή τήν παρουσία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ».