2016_03_20 Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2016 | 2016_03_20 Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

“Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.”

Othodoxias

Τήν πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τό θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὁποία κατενίκησε ὅλες τίς αἱρέσεις καί στερεώθηκε γιά πάντα. Γί αὐτό ἡ Κυριακή αὐτή καλεῖται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ νίκη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σήμερα προβάλλει μπροστά μας, εἶναι καί νίκη κατά τῆς εἰκονομαχίας. Οἱ εἰκονομάχοι μάχονταν κατά τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων διότι, ὅπως ἰσχυρίζονταν, αὐτό ἀποτελεῖ εἰδωλολατρεία. Ἡ Ἐκκλησία, ὡστόσο, ἤδη ἀπό τήν Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδο, δογμάτισε ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἔκφραση καί ἀπόδειξη τῆς ἀληθινῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί συνεπῶς μπορεῖ νά ἀποτυπωθεῖ στήν ὕλη. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἕνας ἀπό τούς μέγιστους δογματικούς θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας καί  τούς θερμοτέρους ὑποστηρικτές τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἀκολουθώντας τή διδασκαλία τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, γράφει ὅτι ἡ μέν θεία φύση εἶναι ἀπερίγραπτη, μετά ὅμως τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ, ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος γίνεται περιγραπτός. Αὐτό κατοχυρώνει, ἀκριβῶς, τήν ἄρρηκτη ἕνωση τῶν δύο φύσεων, θείας καί  ἀνθρώπινης, στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοί δέν ἀποδίδουμε λατρεία στίς εἰκόνες. Σύμφωνα μέ τόν ὄρο τῆς Ζ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ λατρεία ἁρμόζει καί ἀποδίδεται μόνο στόν Τριαδικό Θεό. Ὅσον δέ ἀφορᾶ τίς Ἱερές εἰκόνες, στίς μέν τοῦ Χριστοῦ, ἡ λατρευτική προσκύνηση διαβαίνει σέ αὐτόν τόν Χριστό, στίς δέ τῶν Ἁγίων, ἡ τιμητική προσκύνηση διαβαίνει στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων∙ “ἡ γάρ τῆς  εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει” (Μ. Βασίλειος). Δέν τιμοῦμε, δηλαδή, καί δέν προσκυνοῦμε τό ξύλο ἤ τά χρώματα τῆς εἰκόνας, ἀλλά τό πρόσωπο ποῦ εἰκονίζεται σέ αὐτήν. Γιά τούς εἰκονομάχους, οἱ εἰκόνες ἀποτελοῦσαν πραγματικά εἴδωλα, ἀφοῦ ἔβλεπαν ἐπάνω τους μονάχα τό ξύλο καί τό χρῶμα ἀδυνατώντας νά ἀνυψωθοῦν πνευματικά καί νά ἀντιληφθοῦν τήν δογματική ἀλήθεια πού ἀποκαλύπτουν οἱ εἰκόνες. Ἡ εἰκόνα παρουσιάζει, δηλαδή κάνει παρόν τό πρόσωπο πού εἰκονίζει. Ἡ ἀλήθεια αὐτή τῆς εἰκόνας, μόνο πνευματικά μπορεῖ νά βιωθεῖ.

Τό θεολογικό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκφράζεται μέ σαφήνεια στό Συνοδικό της Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου τονίζεται ὅτι «οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἠμῶν, καί τούς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶμεν, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τόν μέν ὡς Θεόν καί Δεσπότην προσκυνοῦντες καί σέβοντες, τούς δέ διά τόν κοινόν Δεσπότην, ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας, τιμῶντες, καί τήν κατά σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες. Αὔτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὔτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὔτη ἡ πίστις τήν Οἰκουμένην ἐστήριξεν» (Τριώδιον, σέλ. 145).

Ἡ Κυριακή της Ὀρθοδοξίας ἐμπνέει ἔκτοτε ὅλους τούς πιστούς καί ἐμᾶς σήμερα, στόν ἀγώνα γιά τήν ὀρθή πίστη καί τή μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν σύγχρονο κόσμο. Γιά μας τούς ὀρθόδοξους πιστούς, δέν ὑπάρχει εὐγενέστερος ἀγώνας καί πειστικότερη μαρτυρία, ἀπό τό νά τιμᾶμε τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στά πρόσωπα τά δικά μας καί στά πρόσωπα τῶν ὅπου γής ἀδελφῶν μας.

Ἀπολυτίκιον:

«Τήν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ,
αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστέ ὁ Θεός·
βουλήσει γάρ ηὐδόκησας σαρκί ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῶ,
ἵνα ῥύσῃ οὕς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ·
ὅθεν, εὐχαρίστως βοῶμεν σοί·
Χαρᾶς ἐπλήρωσας τά πάντα, ὁ Σωτήρ ἡμῶν,
παραγενόμενος εἰς τό σῶσαι τόν Κόσμον.»

 

Ὁσ. Πρεσβυτέρου Στεφάνου Γκαλντέμη
Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης
πόλεως Ἰωαννίνων

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016