ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ἐξυπηρέτηση Πολιτῶν | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Διαζυγίου

Από Δικαστήριο

 1. Απόφαση Δικαστηρίου
 2. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας
 3. Παραίτηση από ένδικα μέσα
 4. Αίτηση στον Εισαγγελέα
 5. Εντολή Εισαγγελέα
 6. 1(ένα) e-Παράβολο χαρτοσήμου 15€, με κωδικό 402
 7. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο εάν δεν παρευρίσκεται ο ένας εκ των δύο διαδίκων
 8. Παράβολο 30€ (μετρητά -ὄχι κάρτα) έκαστος στην Ιερά Μητρόπολη

Από Συμβολαιογράφο 

 1. Συμβολαιογραφική Πράξη
 2. 1(ένα) e-Παράβολο χαρτοσήμου 15€, με κωδικό 402
 3. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο εάν δεν παρευρίσκεται ο ένας εκ των δύο διαδίκων
 4. Αίτηση προς την Ιερά Μητρόπολη
 5. Παράβολο 30€ (μετρητά -ὄχι κάρτα) έκαστος στην Ιερά Μητρόπολη

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ