Φιλανθρωπικό Ἔργο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Φιλανθρωπικό Ἔργο

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ

syssitiaΣυσσίτια:

Ὁ «ἄρτος ὁ ἐπιούσιος» παρέχεται καθημερινῶς ἀπὸ τὰ συσσίτια τῶν ἐνοριακῶν ναῶν τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων σὲ ἄπορους καὶ ἐμπεριστάτους συνανθρώπους μας. Διανέμονται 800 μερίδες φαγητοῦ καθημερινῶς, μαζὶ μὲ ποσότητες τροφίμων καὶ εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης σὲ ὅσους στεροῦνται ἀκόμη καὶ τὰ «πρὸς τὸ ζῆν». Ταυτόχρονα, μέσα ἀπὸ τὶς ἐνορίες, λαμβάνεται μέριμνα γιὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο, μὲ δωρεὰν ἰατρικὴ παρακολούθηση καὶ φαρμακευτικὴ κάλυψη ὅσων ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν μόνοι τους αὐτὲς τὶς ἀνάγκες.

Αἱμοδοσία:aimodosia

Στὸ πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας γιὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο, ὀργανώνονται ἐθελοντικὲς αἱμοδοσίες σὲ τακτικὰ διαστήματα καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους, ἐνῶ παράλληλα λειτουργεῖ καὶ ἡ τράπεζα αἵματος «Ζωοδόχος Πηγή» τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου Ἰωαννίνων.

Ἄλλες δραστηριότητες:

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη προετοιμάζει μιὰ σειρὰ ἀπὸ δράσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν παιδεία, τὴν ἐπαγγελματικὴ κατάρτιση, τὴ βοήθεια ἡλικιωμένων, μέσω πρωτοβουλιῶν καὶ συνεργιῶν μὲ φορεῖς τῆς πόλεως καὶ τοῦ τόπου, ὅπως ἡ Περιφέρεια Ἠπείρου, οἱ Δῆμοι τοῦ Νομοῦ Ἰωαννίνων, ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρός, ὁ Στρατὸς καὶ οἱ μαζικοὶ φορεῖς.